Formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjnyZgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 11 9 z 04.05.2016) ja niżej podpisana/podpisany:
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji,
2) podane przeze mnie dane osobowe, zawarte w CV są zgodne z prawdą,
3) zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych oraz prawnie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia znajdującej się poniżej. ZUW URBEX Sp. z o.o. (zwany również administratorem) informuje, że: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
4) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZUW URBEX Sp. z o.o., z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. M. Skłodowskiej-Curie 182, 59 - 301 Lubin
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w zakresie zgodnym z przepisami Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 197 4 r.,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy, od dnia złożenia niniejszej zgody
7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZUW URBEX Sp. z o.o.
12) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.